Hva må til for at jeg fyller kravene til Uavhengig Takstmann

Takstbransjens "Etiske retningslinjer" definerer hva som må til for at jeg som takstmann kan kalle meg en "Uavhengig Takstmann". Sentralt er min relasjon til -Oppdragsgiver-. Når jeg som takstmann får et oppdrag gjennom et eiendomsmeglerforetak er det nærliggende anse eiendomsmeglerforetaket som min -Oppdragsgiver-. Dersom jeg som takstmann oppnår mer enn 20 % av omsetningen fra samme -Oppdragsgiver- i en 24 mnd. periode, og samtidig har betegnet meg som "Uavhengig Takstmann" følger hverken jeg eller min takstrapport bransjens "Etiske retningslinjer". Uavhengigheten min forsvinner altså ved oppnådde 20 % av takstbasert omsetning.

Jeg skal også som Takstmann skriftlig fremlegge (i rapporten) hvor stor del av min takstbaserte omsetning de siste 24 mnd. som er fra oppdragets -Oppdragsgiver-.
Det er altså meget strenge krav til uavhengighet mellom Takstmann og Eiendomsmegler. Lov og Forskrift har et klart forbud for eiendomsmeglerforetaket mot å drive eller holde i gang virksomheten som leverer taksten.

Som "Uavhengig Takstmann" må jeg heller ikke levere en takst dersom jeg direkte eller indirekte har egeninteresse i utfallet eller har finansielle eller politiske interesser av utfallet. Jeg må heller ikke utføre oppdrag hvor jeg er besvogret eller så nær beslektet som søskenbarn med takstobjektets eier eller andre som har interesser i takstresultatet og ellers følge norsk lovgivnings habilitetskrav.

Min uavhengighet skal jeg beskrive i rapporten ved at jeg opplyser at jeg har tatt oppdraget som -Uavhengig-. Definisjonen av "Uavhengig Takstmann" skal fremgå av rapporten og minimum følgende skal stå skrevet;

"Denne rapporten er utarbeidet av en Uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.ntf.no/norsk/om-ntf/regelverk/etiske-retningslinjer/"

I motsetning til hos eiendomsmeglerforetak hvor honorar ofte er en % av salgssum skal honoraret mitt som Takstmann være uten binding til takstens størrelse.

"Etiske retningslinjer" er et kollektivt regelverk for alle oss Takstmenn som er sertifiserer i NTF eller NITO, og brudd på regelverket medfører at vi blir ansvarlige overfor -Kjøper- og andre parter/brukere av taksten.

-.-