Landbrukseiendom


Vi leverer Verdivurdering av landbruks-eiendommer for salg, finansiering, deling av arv o.l.

Konsesjonsloven inneholder bestemmelser om verdsetting av landbrukseiendommer i det åpne markedet. Selv om disse bestemmelsene ikke må følges ved salg i familien, er det vanlig at takstene følger prinsippene som konsesjonsloven trekker opp. 

Det er landbrukskontorets oppgave å føre en priskontroll ut fra konsesjonslovens bestemmelser. Dette gjelder ved salg i markedet, ikke i familien. 

For jord og skog beregnes en avkastningsverdi basert på hva som er normalt avlingsnivå på jorda eller tilvekst i skogen. Hensikten er å finne ut hva investeringen kan forrente. Årlig netto avkastning (grunnrentekapitaliseres opp med en rente fastsatt av myndighetene, for tiden 4 prosentpoeng. For tilleggsjord aksepteres verdier som ligger inntil 50 % høyere.

For bygninger beregnes kostnadsverdi. Det betyr at man med utgangspunkt i byggekostnader gjør fradrag for slitasje, alder, uegnethet mm. Er det bygninger som leies ut eller står tomme, kan verdien sette på bakgrunn av leieinntektene. For våningshuset vil kostnadsverdien ligge betydelig lavere enn tilsvarende verdi av en frittliggende enebolig i samme område. Det er generelt åpnet for å gjøre et tillegg for boverdi i pressområder, maksimalt 1,5 millioner kroner.

-.-

Del denne siden