Hvis du velger å bruke megler

En eiendomsmegler er et selskap eller person som driver megling, kjøp, salg og utleie av fast eiendom. «Eiendomsmegler» en beskyttet tittel og det kreves konsesjon av Finanstilsynet.

Eiendomsmeglingsloven fastslår at det kan kreves vederlag av selger «på de vilkårene som er avtalt». Dette betyr gjerne at oppnås det et bud på prisantydning kan det «kreves vederlag av selger» uavhengig av om selger er fornøyd og faktisk vil selge. Vurder derfor nøye Taksen og om dennes Markedsverdi er rimelig og riktig og den «prisantydning» som benyttes i salgsoppgaven.

Megler har krav på provisjon «dersom handel kommer i stand i oppdragstiden». Dette vil også gjelde dersom det ikke skyldes meglerens innsats at en handel kommer i stand. Mao. du plikter å betale provisjonshonoraret hvis du av en eller annen vil vente med salget. Ofte er avtalen med megler inngått for 6 mnd., det betyr at engasjerer du en først en megler «eier» denne salgsjobben for din bolig i denne perioden.

Meglerens mål er å få best mulig pris for eiendommen. Selger og megler “pynter bruden” litt før et salg men skal selvsagt ikke underslå negative opplysninger om boligen. Megleren har en plikt til å innhente og presentere opplysninger om boligen. Eiendomsmeglingsloven § 6-7 beskriver kun et minimumskrav. Krav god meglerskikk tilsier at megler må gå utover minstekravet der det kreves og en skjerpet undersøkelses- og opplysningsplikt foreligger hvis det er forhold ved eiendommen som burde vekke mistanke hos  en megler. Særlig viktig er forhold som kan stride mot offentligrettslige regler. F.eks. kan er megler på befaring i en sokkelleilighet få mistanke om at leiligheten ikke har tilstrekkelig takhøyde og rømningsveier, at dette ikke fremgår av byggemeldte tegninger og søknader til kommunen, og dermed kan være ulovlig innredet. Faktiske feil skjerper også meglers undersøkelsesplikt, herunder råte, lekkasjer og angrep av skadedyr. Men megler vil kunne bli holdt ansvarlig på erstatningsrettslig grunnlag. Lov om eiendomsmegling § 7-7 angir nedsettelse av vederlag (provisjonen, ikke dekning av utlegg), dersom det foreligger en ikke ubetydelig pliktforsømmelse fra meglers side. Det kan altså ikke dreie seg om bagatellmessige forhold men det er heller ikke krav til økonomisk tap. Siden megler som regel ikke er bygningsteknisk fagkyndig benyttes det som regel en Boligsalgsrapport / Takst. Megleren plikter å kontrollere og viderebringe alle opplysninger fra takstmannen, men er ikke ansvarlig for takstmannens opplysninger med mindre det foreligger feil som megleren burde ha oppdaget. I alminnelighet vil megler ikke heftes for feil i Takst og/eller Boligsalgsrapport innhentet fra autorisert takstmann. I slike tilfeller må krav om erstatning rettes mot selger, eventuelt vedkommende takstmann som har utarbeidet taksten.

Det viktige for deg som selger er hva du sitter igjen med etter salget, dvs oppnådd pris minus kostnaden ved salget og med minst mulig problemer for selger i prosessen og den 5-år lange reklamasjonstiden.

Utfordre og bruk megleren, hvis du bruker megler!

Kilder: boligadvokat.no, advokatsylte.no, ba24.no, forbrukerrådet.no

Del denne siden