Immaterielle eiendeler, konsesjoner/lisenser

Dersom du skal finansiere, dele arv eller verdier, beskattes eller bare ønsker å vite markedsverdi av immatereille rettigheter (eiendeler) kan vi sannsynligvis levere en rapport for dette.

Markedsverdien søkes metodisk taksert ut fra European Business Valuation Standards, 1st edition 2020 og da især EBVGN 3 Valuation of Intangible Assets samt andre relevante kilder for almen verdsettelse.

Immatereille rettigheter er generelt betraktet som "hard to value" slik at denne type verdsettelse krever særlig kompetanse dersom en verdivurdering skal kunne tjene sitt formål.


Vi benytter denne internasjonale standarden fordi den angir de spesifikke definisjonene av verdigrunnlag i henhold til EU-kommisjonens delegerte forordning (EU) 2018/345 av 14. november 2017 som igjen supplerer Europaparlamentets og rådets direktiv 2014/59/EU med hensyn til regulatoriske tekniske standarder som spesifiserer kriteriene knyttet til metodikken for å vurdere verdien av eiendeler og forpliktelser til institusjoner/enheter. Videre støtter rapporten seg på OECDs relativt ferske retningslinjer for internprising av 2022. Taksator er "professional member" hos EACVA NACVA i følger også denne orgaisasjonens "Professional Standards 2017".

Ved et slikt oppdrag vil rapportarbeidet også måtte støtte seg også på European Valuation Standards, 9ht edition 2020, - så langt det passer (for eiendomsdeler), og European Plant Machinery & Equipment Valuation Standards, 1st edition 2022 - så langt det passer (for maskiner og utstyr).

 

Rapporter utarbeides også med utgangspunkt i å gi tilstrekkelig informasjon jf. guidelines fra European Banking Authority (EBA) “Final Report – Guidelines on Loan Origination and Monitoring 1 EBA/gl/2020/06 29 May 2020”.  Denne (EBA) “Final Report …” er retningslinjer som spesifiserer interne styringsordninger, prosesser og mekanismer, slik de er lagt ned i artikkel 74(1) i direktiv 2013/36/EU (Capital Requirements Directive, CRD) og videre spesifisert i EBAs retningslinjer for intern styring, og krav til kreditt og motpartsrisiko, som fastsatt i artikkel 79 i direktiv 2013/36/EU i forhold til tildeling og overvåking av kredittfasiliteter gjennom hele livssyklusen samt Kapitalkravsforordningen artikkel 229 nr. 1. (EBA) “Final Report …” og her angis det (pkt. 207) konkret bl.a. at finansforetak bør sikre at pant i fast eiendom og løsøre verdivurderes i overensstemmelse med gjeldende internasjonale, europeiske og nasjonale standarder, f.eks. standardene vedtatt av International Valuation Standards, European Group of Valuers` Associations Europeans Valuation Standards (som her) og Royal Institution of Chartered Surveyors.


Finanstilsynet i Norge har bekreftet overfor EU at retningslinjene vil bli fulgt og forventer at alle finansforetak etterlever disse.


Vår erfaring ved verdivurdering av immatereille rettigheter (eiendeler) er i sær knyttet til verdsettelse av selskapstillatelser innen akvakultur. 

Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser  Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelser Verdsettelse akvakulturtillatelserDel denne siden